KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG PHÁP ĐỐI VỚI CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC TIẾNG PHÁP

Phạm Thị Tuyết Nhung

Abstract


Nhận thức của sinh viên về cấu thành chung của chuẩn đầu ra còn hạn chế. Tuy tất cả sinh viên được khảo sát đều liên hệ chuẩn đầu ra với năng lực ngôn ngữ và giao tiếp, nhưng nhận thức cụ thể của sinh viên thì chưa đầy đủ. Một số đáng kể sinh viên năm 1 và năm 4 được khảo sát xác định được chuẩn năng lực đang áp dụng cho sinh viên ngành tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhưng vẫn còn con số không nhỏ sinh viên xác định sai bậc năng lực được chọn làm chuẩn. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về chuẩn đầu ra.


Keywords


Chuẩn đầu ra, nhận thức, ngành tiếng Pháp

Refbacks

  • There are currently no refbacks.