HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG MÔ PHỎNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOA KỲ

Mai Thị Đăng Thư, Nguyễn Bạch Nga, Nguyễn Thị Thúy Liễu

Abstract


Hoạt động mô phỏng được áp dụng trong rất nhiều môn học ở bậc đại học, trong đó có các môn học thuộc ngành khoa học chính trị. Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu về phản hồi của sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về hiệu quả của việc ứng dụng hoạt động mô phỏng vào môn học Thể chế chính trị và một số vấn đề quản lý Nhà nước Hoa Kỳ tại khoa. Kết quả của nghiên cứu sau quá trình tiến hành khảo sát, đã cho thấy sinh viên có sự phản hồi tích cực với việc áp dụng hoạt động mô phỏng. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả tốt của phương pháp giảng dạy này trong một môn học thuộc ngành khoa học chính trị, làm tiền đề cho việc xem xét khả năng áp dụng phương pháp này ở những môn học khác trong chương trình giảng dạy của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Keywords


Hoạt động mô phỏng, khoa học chính trị, học tập chủ động, mô hình Fink

Refbacks

  • There are currently no refbacks.