NGHIÊN CỨU PHẢN HỒI VỀ VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH MỞ RỘNG” CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Đoàn Ngọc Ái Phương, Hoàng Thị Khánh Tâm

Abstract


Bên cạnh “đọc chuyên sâu” (intensive reading) trong lớp học thì “đọc mở rộng” (extensive reading), loại hình đọc cho phép người học tiếp xúc với nguồn tài liệu đọc phong phú, thú vị (Robb, 2018), đóng vai trò không kém phần quan trọng bên ngoài phạm vi lớp học. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát phản hồi của sinh viên năm nhất về việc tham gia Câu lạc bộ đọc sách tiếng Anh mở rộng trong 15 tuần. Kết quả nghiên cứu từ việc phân tích dữ liệu thu thập thông qua bảng câu hỏi, nhật ký, phỏng vấn và quan sát cho thấy việc tham gia Câu lạc bộ đọc sách tiếng Anh mở rộng có tác động tích cực đến khách thể nghiên cứu về mức độ hứng thú cũng như sự tiến bộ trong kỹ năng đọc.

Keywords


Đọc mở rộng, phản hồi, sinh viên năm nhất, câu lạc bộ đọc sách tiếng Anh mở rộng

References


Day, R.R., & Bamford, J. (2002). Top ten principles for teaching extensive reading. Reading in a Foreign Language, 14(2).

Elley, W.B., & Mangubhai, F. (1983). The impact of reading on second language learning. Reading Research Quarterly, 19, 53-67.

Extensive Reading Foundation (2016). The extensive reading foundation’s guide to extensive reading. Retrieved from:http://erfoundation.org/guide/ERF_Guide.pdf.

Krashen, S. (1993). The case for free voluntary reading. Canadian Modern Language Review, 50(1), 72-82.

Laufer, B. (2003). Vocabulary acquisition in a second language: Do learners really acquire most vocabulary by reading? Some empirical evidence. Canadian Modern Language Review, 5, 567-587.

Min, H.T. (2008). EFL vocabulary acquisition and retention: Reading plus vocabulary enhancement activities and narrow reading.Language Learning, 58, 73-115.

Renandya, W.A. (2007). The power of extensive reading. RELC Journal, 38(2), 133-149.

Robb, T. (2018). An introduction to online sites for extensive reading. The Electronic Journal for English as a Second Language, 22(1).

Shelton-Strong, S.J. (2012). Literature Circles in ELT. ELT Journal, 66, 23–214.

Song, J., & Sardegna, V.G. (2014). EFL learners’ incidental acquisition of English prepositions through enhanced extensive reading instruction. RELC Journal, 45, 67-84.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.