Search


 
Issue Title
 
Vol 3, No 3 (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆC LUYỆN NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ ĐỂ ĐẠT ĐẦU RA BẬC 3/6 Abstract  PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Phạm Thanh Vân
 
Vol 1, No 2 (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Abstract  PDF (1-9) (Tiếng Việt)
Trương Công Bằng
 
Vol 3, No 2 (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA THỰC TẾ SỬ DỤNG TÀI LIỆU BỔ TRỢ TẠI CÁC LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN BẬC 3/6 Ở KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ Abstract  PDF (218-235) (Tiếng Việt)
Nguyễn Hà Quỳnh Như, Hồ Hiền Quyên
 
Vol 3, No 2 (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI NHẬN THỨC, KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC Abstract  PDF (137-148) (Tiếng Việt)
Phạm Thị Nguyên Ái
 
0 - 0 of 4 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"