SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP ĐỂ DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ

Trương Thanh Bảo Trân

Abstract


Nghiên cứu điều tra việc sử dụng các hoạt động giao tiếp vào dạy kỹ năng nói
tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, trường Đại
học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Thông qua phương pháp khảo sát và phỏng vấn giảng viên
của khoa, kết quả cho thấy hầu hết giảng viên hiểu rõ về hoạt động giao tiếp, các đặc trưng
của chúng cũng như nhận thức tích cực về vai trò quan trọng của các loại hoạt động này
trong việc dạy và học kỹ năng nói. Về thực tiễn việc ứng dụng hoạt động giao tiếp, nghiên
cứu làm rõ các hoạt động giao tiếp phổ biến được giảng viên sử dụng, những thuận lợi cũng
như khó khăn trong việc ứng dụng chúng vào quá trình giảng dạy. Từ đó, nghiên cứu cũng
đưa ra những gợi ý giúp việc áp dụng hoạt động giao tiếp hiệu quả hơn.


Keywords


Kỹ năng nói, hoạt động giao tiếp, sinh viên không chuyên ngữ

References


Abdulla, M. (2007). Enhancing oral communication skills by using pairwork strategies. Action

Research and Initial Teacher Education in the UAE.

Asmari, A. (2015). Communicative language teaching in EFL university context: Challenges for teachers.

Journal of Language Teaching and Research, 6(5), 976-984.

Basturkmen, H. (2010). Developing courses in English for specific purposes. New York: Palgrave

Macmillan.

Cameron, D. (2001). Working with spoken discourse. Oxford: SAGE Publications, Ltd.

Harmer, J. (1998). How to teach English. Malaysia: Longman.

Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching (4th edition). England: Longman.

Gate, M. (2003). Language teaching: A scheme for teacher education; Speaking. Oxford: Oxford

University Press.

Graves, K. (2000). Designing language course, a guide for teachers. Boston: Heinle Cengage Learning.

Huff, C. (2012). Action research on using role play activity in an adult ESL level-one class. Hamline

University. Saint Paul, Minnesota.

Littlewood, W.T. (2002). Communicative Language Teaching: An introduction. Cambridge: Cambridge

University Press.

Klipple, F. (1991). Keep talking communication fluency activities for language teaching, Prentice. Hall:

Englewood Cliffs, N.J.

Kwong, P. (2001). CDTL Brief, Newsletter. CDTL Brief, Newsletter. Retrieved on July 10, 2014,

from http://cdtl.nus.edu.sg/brief/v4n2/default.htm.

Morrow, K. (1981). Principles of communicative methodology. In K. Johnson & K. Morrow (Eds.),

Communication in the classroom. Harlow, England: Longman.

Nicolas, R., & Arthur, L. (1988). Large Class. London: Macmillan Publishers, Ltd.

Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: Cambridge University

Press.

Nunan, D. (2003). Practical English language teaching. New York: McGraw-Hill.

Ochoa, C., Cabrera, P., Quiñónez, A., Castillo, L., & González, P. (2016). The effect of communicative

activities on EFL learners’ motivation: A case of students in the amazon region of ecuador. Colombian

Applied Linguistics Journal, 18(2), 39-48. https://doi.org/10.14483/calj.v18n2.10018.

Oradee, T. (2012). Developing speaking skills using three communicative activities (discussion, problemsolving,

and role-playing). International Journal of Social Science and Humanity, 2(6), 533.

Rao, Z. (2002). Chinese students' perceptions of communicative and non-communicative activities in EFL

classroom. System, 30(1), 85-105. doi:10.1016/ S0346-251X(01)00050-1.

Richards, J.C. (2008). Communicative language teaching today. New York: Cambridge University Press.

Richards, J.C., & Rodgers, T.S. (2001). Approaches and methods in language teaching (2nd). Cambridge:

Cambridge University Press.

Richard, J.C. (2006). Communicative language teaching today. New York: Cambridge University Press.

Spratt, M., Pulverness, A., & Williams, M. (2005). The TKT course. Cambridge: Cambridge University

Press.

Stern, H.H. (1992). Issues and options in language teaching. Oxford: OUP.

Thornbury, S. (2005). How to teach speaking. London: Longman.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.