THỰC TẾ SỬ DỤNG TÀI LIỆU BỔ TRỢ TẠI CÁC LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN BẬC 3/6 Ở KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Nguyễn Hà Quỳnh Như, Hồ Hiền Quyên

Abstract


Bài báo phản ánh thực tế và hiệu quả sử dụng tài liệu giảng dạy bổ trợ của giảng viên cho các lớp tiếng Anh cơ bản bậc 3/6 ở Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các giáo trình đang sử dụng chưa đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy tại khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Việc sử dụng tài liệu bổ trợ chủ yếu nhằm mục đích bổ trợ sinh viên trong kỳ thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh dành cho khối sinh viên không chuyên của Đại học Huế. Ngoài ra tài liệu bổ trợ có nội dung đa dạng, hấp dẫn mang lại những hiệu quả đáng kể trong việc dạy, học và kiểm tra đánh giá.

Keywords


Tài liệu bổ trợ; tài liệu thực; kì thi năng lực ngoại ngữ; tiếng Anh không chuyên

References


Clarke, D. (1989). Communicative theory and its influence on materials production. Language Teaching, 22(2), 73-86.

Edge, J. (1993). Essential of English language teaching. London: Longman.

Garnier, D. (2002). Textbook selection for the ESL classroom. Southern Alberta Inst. of Technology. Eric Digest, 1-2.

Johansson, T. (2006). Teaching materials in the EFL classroom. Växjö: Växjö University School of Humanities.

McGrath, I. (2002). Materials evaluation and design for language teaching. Edinburg: Edinburg University Press.

Nguyen, V. (2011). Phát triển tài liệu bổ trợ để dạy kĩ năng nói cho sinh viên chuyên Anh năm thứ nhất tại Trường Đại học Phương Đông. Hà Nội: Đại học Phương Đông.

Peacock, M. (1997). The effect of authentic materials on the motivation of EFL learners. ELT Journal, 144-156.

Reddy, R. (2013). Supplementary materials to enhance language skilss of leaners. International Journal of Social Science & Interdidciplinary Research, 143-150.

Richards, J.C. (2003). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Sheldon, L. (1988). Evaluating ELT textbooks and materials. ELT Journal, 42(4), 237-246.

Tomlinson, B. (1998). Materials development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Tomlinson, B. (2011). Materials development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice & theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Watanapokakul, S. (2011). Supplemenary materials for active learning: Development and implementation. E-Journal for Researching Teachers, 4(1), 1-22.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.